i samarbeid med

Mål, rammer, betingelser

Mål, rammer, betingelser m.m.

Tekst: Nordea og Norsk kulturskoleråd

Mål

 • Løfte unge talenter – forbilde og inspirasjon
 • Synliggjøre kulturskolen i lokalsamfunnet (gjerne også regionalt og nasjonalt)
 • Bidra til utvikling av kulturskolene
 • Styrke kulturskolens arbeid for barn og unge innen kunst- og kulturfeltet
 • Omdømme og synliggjøring for Nordea lokalt
 • Tydeliggjøre kulturprofilen til Nordea og Nordeas kulturprogram

Kjennetegn

 • Kulturskolepris som deles ut i samarbeid mellom lokalt Nordea-kontor og lokal kulturskole
 • Lavterskeltilbud – Mulighet, men ingen plikt for Nordeas lokale bankkontorer i hele Norge
 • Prisen skal fortrinnsvis deles ut i kommuner som ligger i nærheten av en Nordea-filial
 • Lett å håndtere lokalt, både for lokal kulturskole og lokalt Nordea-kontor. Dette ivaretas gjennom definerte retningslinjer og maler utarbeidet av Norsk kulturskoleråd og Nordeas kulturprogram

Rammer

 • Prisens navn er Nordeas kulturskolepris
 • Prisen tildeles enkeltperson eller gruppe som har utmerket seg med et unikt formidlings- og utøvertalent
 • Høyt faglig nivå på vinneren
 • Alle kultur- og kunstfag
 • Ingen nedre eller øvre aldersgrense
 • Kandidaten(e) skal være elev(er) ved kulturskolen
 • Kulturskolen som utlyser og får inn søknadene samt nominerer og innstiller
 • Juryen består av kommunens ordfører (eventuelt varaordfører), kulturskolens rektor og en lærer fra kulturskolen. Disse gjør en innstilling som sendes til kontaktpersonen i Nordea for siste godkjenning. Se mer om juryarbeidet her
 • Prisvinner(e) skal fremføre/presentere/formidle noe i forbindelse med prisutdelingen
 • Prisutdelingen skal henge på et etablert arrangement i Nordeas regi eller knyttes til ett arrangement som kulturskolen gjennomfører
 • Deles ut i egnede lokaler – hvor prisvinnerens formidling kommer til sin rett

Synliggjøring

 • Vær tidlig ute med å datofeste utdeling – da denne forutsigbarheten gjør det lettere for kommuneledelse og andre å rydde plass for deltagelse. Ved å ha ordfører som juryleder vil det automatisk skape blest og synliggjøring
 • Det er ønskelig og hensiktsmessig å synliggjøre prisvinnere ved å benytte flere kanaler. Facebook, Instagram, kommunens nettside, Nordeas nettside – samt etablere/videreføre emneknaggene #Kulturskolepris #NordeasKulturskolepris
 • Definer hvem som skal ta bilder under utdelingen. Lei gjerne inn en egen fotograf. Gode bilder er helt avgjørende for god synliggjøring. Lag gjerne også en bestilling av hvilken type bilder som ønskes

Organisering

 • Etabler god dialog mellom kulturskole og det lokale Nordea kontoret. Det må være en ansvarlig, navngitt person som har ansvar for Nordeas kulturskolepris på hvert sted
 • Lag en fremdriftsplan for prosjektet med møteplan, datofestede oppgaver og ansvarsfordeling
 • Utdelingen knyttes til et kundearrangement i Nordeas regi hvor det er mange mennesker til stede – eller til ett arrangement kulturskolen har
 • Legg eventuelt inn at kulturskolen presenterer seg (ca. ti min.) i tilknytning til tildelingen på arrangement i Nordeas regi

Økonomi / tildeling

 • Kr 10 000,- i prispenger til vinneren + diplom + blomst e.l. + festivitas rundt utdelingen
 • I tillegg kr 5000,- til formidlingsutstyr v/kulturskolen (for eksempel lyskaster, mikrofon)
 • Kostnadene i forbindelse med prisen dekkes av lokalt Nordea-kontor 

Evaluering og veien videre

 • Den ansvarlige i kulturskolen inviterer til et evalueringsmøte, senest tre uker etter utdeling av prisen
 • Her oppsummeres hele prosessen fra utlysning til utdeling
 • Evalueringen sendes til Norsk kulturskoleråd og Nordea-prosjektet KUL-TUR

Jeg vil har mer informasjon om Nordeas kulturskolepris

Send oss en e-post